โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

https://photos.google.com/share/AF1QipP8SvAsZjBA_OIlVPGVNCXItnu0ZT2EIjIvMCScFYx3BapL_K03QO0pBAMwzhTu3Q?key=dWJHVVpQaVhDZ3FzOElTQWs1Ri1tb2c2cUVwc21n