กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1g2lCSh7fyyyUt4Ap-quuLSdUmd9fyba4