ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และแจ้งแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และแจ้งแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2