งานประกันคุณภาพโรงเรียนขุขันธ์

     – การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนขุขันธ์  ประจำปีการศึกษา 2565 

     – รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

     – รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

     – แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565-2567 

     – แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565   

     – แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  

     – แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนขุขันธ์ 

     – แบบรายงานการดำเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ ปีงบประมาณ 2563

     – โครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 

     – แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2561

     – SAR 2559 โรงเรียนขุขันธ์

     – ข้อมูลพื้นฐานครู , นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์

     – ทะเบียนควบคุมการใช้งานงบประมาณ

     – ปกนิเทศ กำกับและติดตาม 2559

     – แบบฟอร์มบันทึกรายงานผลการไปราชการ

     – ผลการสอบ O-NET     – ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขุขันธ์