เอกสารงานวิชาการ

– รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ม.4 – 6

– ตรวจสอบเลขสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ร.ร.ขุขันธ์

– ตารางเรียน/ตารางสอน 1/2562**ฉบับปรับปรุง เริ่มใช้ 28 พ.ค.62**

รายชื่อนักเรียน 1/2562 

– ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 

– เอกสารงานวิชาการ ฟอร์มแผนฯ, วิเคราะห์ KPA, ID Plan

–  ตารางสอบกลางภาค 1/2562

– ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่  1 และ 2  ปีการศึกษา 25561

– ผลการสอบ O-Net  2561   ม.3     ม.6

– ผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (ปลายปี) ม.1 และ ม.2 /2561

– ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา 

– โหลดเกียรติบัตร Download เกียรติบัตร

– โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ / วิเคราะห์ผู้เรียน 

– เอกสารงานหลักสูตรโรงเรียนขุขันธ์หลักสูตร ปรับปรุงปีการศึกษา 2560  

– แบบฟอร์มการของบประมาณประจำปีงบ 2561 

– แบบวิเคราะห์ข้อสอบ ONET-PISA

– ตารางวิเคราะห์มาตรฐานฯแบบสรุปผลการเรียน 

– ตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ