รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 4 เทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้

Read more

รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 4 เทคโนโลยี เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ “วัยรุ่นยุคใหม่..ใส่ใจ..ใช้ชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Read more