โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ “วัยรุ่นยุคใหม่..ใส่ใจ..ใช้ชีวิต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

พิธีแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร ชุดพิเศษ ชั้นปีที่ 3 และชุดจราจร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

พิธีแต่งตั้งนักศึกษา

Read more