การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ Active Learning บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Full Text

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนารูปแบบการจัด

Read more

ประกาศโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนขุขันธ

Read more