ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมต่างๆที่จัดโดยโรงเรียนขุขันธ์


ลำดับที่ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม หน่วยงาน ลิงค์
1 การอบรม หลักสูตร Boot Camp Turbo for Secondary 2019-09-03 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 http://www.khukhan.ac.th/cert620903/
2 เกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-08-15 โรงเรียนขุขันธ์ http://www.khukhan.ac.th/cert62081315
3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการงานเปิดบ้านวิชาการ(Knowledge Fun Fair 2019) ปีการศึกษา 2561 2019-02-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert620214
4 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3(Science test III)ปีการศึกษา 2561 2018-12-15 โรงเรียนขุขันธ์ /cert611218
5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม "พัฒนาทักษะศาสตร์และศิลป์ ในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" 2018-11-12 โรงเรียนขุขันธ์ /cert611113
6 การอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-10-27 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert611027
7 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" 2018-08-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert610814
8 โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2018-07-24 โรงเรียนขุขันธ์ /cert/cert610724
9 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ โครงงานคุณธรรม 2018-06-27 โรงเรียนขุขันธ์ /cert/cert610627
10 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปี 2561 2018-05-20 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert610520
11 การอบรมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปี 2561 2018-05-02 สหวิทยาเขตขุขันธ์ /cert610502
12 กิจกรรมการแข่งขันทักษะตอบปัญหาวิชาการงานเปิดบ้านวิชาการ(Knowledge Fun Fair 2018) ปีการศึกษา 2560 2018-02-14 โรงเรียนขุขันธ์ /cert610214